Δράσεις σχολείων Β' Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

63 Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
64 Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης